Koruntu sistemaların kullanılması , Moldovanın Parlamenti hem Hükümeti uurundan kuvetlerin pay alması, karıların politikada bulunması hem oligarhların yok edilmesi-bu temalar geniştän öttülär GHT maasuz oturuşunda, angısının süresindä Gagauziyanın başkanı halkına emin etti.

Kasabada inauguraţiya gününda korkunçluk kolaylıklarını kaavilettilär. Komradın merkezini her taraftan kapadılar — maşinalar yoktu nicä geçsinnär. Toplantı geçti kasaba meydanında, angısını pay ettilär ikiyä – üüsek musaafirlär hem başka siiredicilär için. Saat edidä insannar burada toplandılar. Herbirinä, kim istedi, verdilär gagauz hem moldvan bayraklarını. Sţena düzülüydü gagauz bayraan renklerinä görä. İnsannar, angıları geldilär bu olaya söledilär, ani umut ederlär, ki Gagauziyada olacek taa ii yaşamak.

«Düşünerim, ani dört yılda İrina Födorovna gösterdi kendisini nicä islää başkan. Bän sayêrım, ani ötää dooru da hep islää işleyecek».

«Bän sık Kişinöva gideerim, bana söleerlär, ani bizdä Gagauziyada islää. Respublikadan ayırı, verelär para uşakların duuması için. İleeri Moldovanın poyraz tarafı islää yaşayardı, şindi sä Gagauziya bu erdä bulunȇr».

«O başkan, büük bukvadan- karı hem insan».

«O çok bizä deyni yaptı umut ederim, ani ileeri dooru da bölä olacȇk».

Saat edidä insannarın önünä çıktı Moldova prezidentin askeri. Onnar getirdilär Gagauziyanın temel kanonunu. Gagauziyanın merkez seçim komisiyasının başı İvan Komur haberledi, ani seçimnär kana görä geçtilär, bundan sora emin etmäk için başkan İrina Vlah çıktı.

İRİNA VLAH, Gagauziyanın başkanı: “Biz lääzım insannara inanı kendinä hem hatır gütmesini çevirelim. Bizä, gagauzlara, bakmayarak bişeyä, korumaa hem kanon uurunda kaaviletmää Avtonomiyamızı”.

Moldova prezidenti İgor Dodon haberledi, ani Gagauziyanın kuvetlerinä var yardım Respublika kuvetlerindän.

İGOR DODON, Moldova Respublikasının prezidenti: “Biz bileriz neyi bizdän bekleerlär Gagauziyanın yaşayannarı. Biz yapacez hepsini, ki Moldova Palamentindä kanonnarı diiştirmää. Kabledecez kararı insannarın görevleri için, ki burada esaba alınsın Bakannık komitetin kuvetleri dä».

Parlamentin başı Zinaida Greçanıy üüsek uurda notaladı İrina Vlahın işini dört yılda.

ZİNAİDA GREÇANIY, Moldova Devletin Parlamentin başı: “Bän sanȇrım, ani Parlamentin çoyu hem eni Hükümet barabar prezidentlän savaşaceklar hem yapaceklar ölä, ki Moldovanın yaşayannarını birleştirmää. Biz küçük devletiz, ama biz lääzım akıllı olalım, kuvetlär da çalışsınnar devletin ilerlemesi için”.

Premier-ministru Maya Sandu nışannadı, ani Hükümet yardım edecek ilerletmää gagauz dilini, kulturasını hem  genişletmää onun kullanmasını.

MAYA SANDU, Moldova Devletin Hükümetin öndercisi: “Bizdä birleşik nietlär. Herbirimiz -Moldovayız. Biz lääzım kuralım islää devleti hepsi insannar için”.

Toplantıda pay aldılar diplomatlar Rusiya, Türkiyä hem Evropa Birliin devletlerindän. Yortunun ofiţial payını başardılar gagauz halk türküsünnän“Oglan”. Bundan sora oldu konţert, angısında pay aldılar gagauz çalgıcıları hem Sovet Birliin halk artisti Sofiya Rotaru. Onun gelmesi oldu baaşış prezidenttän.

 

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: A.Topal, montaj: T.Kazaku