Komrat devlet universitetinä kontraktlan var nicä başlamaa üürenmää sade bütün parayı üürenmäk yılın başında ödediynän. Bu koşullar yazılı kontraktta. Ama birinci kursun diil hepsi studenlerin var kolaylıı kontraktın sayısını birdän ödesinnär. Ne var nicä onnar yapsınnar bu durumda hem var nicä mı kontraktın ödemesini bölmää, aaraştırdı Valentina Kerman.

““Student listelerinä koyulacınız ondan sora, nicä üürenmäk için bütün yıl parasını ödeyeceniz” – bölä bana dedilär KDU dokumentleri kabeldän komissiyasının azaları ozaman, açan bän burayı üürenmää girmää deyni dokumentlerimi verärdim” annattı şansora ilk kursta üürenän student Ekaterina (aadı diiştirili).

Kız paylaştı, ani aylesi baştan bilmääzdi, ani kontrakt, üürenmäk yılı başlamadaan, bütün sayıda lääzım ödensin.

“Bunu için bizim bilgimiz yoktu. Anam — bobam kazanca gitmeerlär, kolaylıımız okadar para birdän ödemää yok. Aylemizdä taa iki küçük uşak var — iki kardaşım, 3 hem 9 yaşlarında. Yazın içindä parayı bulduk sadä kontraktın yarısını ödemää deyni” –  annattı Ekaterina.

Kızının üürenmesini ödemää deyni ana – bobasına bişey kalmadı nicä almaa para ödünç.

“Ne bän, ne eşim üüsek okul başarmadık. Bu üzerä pek isteeriz bu kolaylıı uşaamıza vermää. İsteriz olsun ekonomika bilgilerindä uzman. Parayı, nekadar etişmääzdi, ödünç aldık, da hepsini vakıdında ödedik. Şindi borçları çevireriz. Zor, ama uşaamız için canımız acımȇr”. – paylaştı Ekaterinanın anası.

GRT-nın jurnalistleri buluştular KGU rektorunnan S.Zahariyaylan, ki annamaa, netürlü kurulu annaşmak, angısını imzalȇr bir taraftan abiturient/student, öbür taraftan da üüsek üüretim kurumu. S.Zahariya urguladı, ani bu annaşmayı universitetin senatı hem strategiya soveti kabletti. Onda yazılı, ani ilk kursun studentleri ceviz ayın birinä kadar üürenmäk için yıl parasının 100% ödesinnär lääzım, kalan kurslarda üürenän studentlär, genä ceviz ayın birinä kadar, bu ödään en aazdan 75% KDU esabına geçirsinnär lääzım.

S.Zahariya açıkladı, ani bu verer kolaylık kurmaa universitetin işini bütün yıla.

“Biz göreriz nekadar para geler büdjetımıza. Bizim var kolaylıımız harç planını kurmaa. Burayı girer: remon obşejitiyeda, sport kompleksta, üüredicilerä ay parasından kaarä ödeklär hem başka harçlar” – açıkladı Zahariya.

Ama, netürlü kendi harçlarını plannasınnar studentlär hem onnarın amaları-bobaları, angıları diildilär hazır ona, ani üüremäk için bütünnä parayı yilin çeketmesindä ödemää lääzım olacȇk? Nicä belli oldu, bu durumdan çıkış var. Lääzım sadä yazılı danışmaa KDU rektoruna ki o versin izin bu parayı iki kerettä ödemää hem biraz taa geç. Hep ölä, danışmada sebepi belli etmää lääzım, ne beterä student ödeyämer bütün sayıyı ceviz ayın birinä kadar, nicä bu yazılı anaaşnanın 4.3 punktunda. Ama bu hak için hem bu kolaylık için komıssıyanın azaları, abiturientlardan dokumentleri kabledärkana, herbirinä neçin sa sölämer.

“Bana bunun için kardaşım söledi. O bilärdi, ani benim yok kolaylıım bütünnä parayı birdän ödemää. Kardaşım artık 3 kursta üüreneer, bileer hepsi incelilikleri da nasaat etti Sergey Konstantinoviça danışayım. Benim danışmamı kablettilär. Bän ödedim kontraktın bir payını, yakın zamanda kalan payını da ödeyecäm. Benim için bu faydalı, çünkü bana sıra gelmedi etişmeyän parayı ödünç almaa”. – annattı KDU birinci kursta üürenän Elena (aadı diiştirili).

Soruşa “Neçin komissiyanın azaları herbir abiturientä bu kolaylık için, bu hak için sölämerlär?” S.Zahariya cuvap etti busoy:

“Bu hak var onun için sölenmedään da. Biz bilmeeriz herbir abiturientin/studentin finans durumunu. Zoorluk varsaydı, onnar kendileri lääzım bizä danışsınnar da ozaman biz onnara yardımcı olacȇz” – dedi Zahariya.

Butakım, belli oldu, ani istemeklän üürenmäk için yıl parasini iki kerettä hem biraz taa geç ödemää deyni KDU rektoruna 1 kursta üürenän studentlerin bütünnä sayısından yakın 10% danıştı. Hepsi danışmaklara pozitiv cuvap verildi – urguladi KDU rektoru S.Zahariya.

 

Valentina Kerman