Geçän 5 ayın süresindä Gagauziyada 260  yol razgelmesi oldu. Onnarıdan 25 insan türlü yaraları kablettilär, iki kişi geçindi. Poliţiya uzmannarı haberleerlär, ani  kimär sıra bölä  olaylarda yayan gezän insannar  da kabatlı  olȇrlar.

Yaşayannar  çok sıra, isteyeräk kendi yolunu kısaltmaa, angı uurda ona razgelerlär, orada da aykırlȇȇrlar. Bakmayarak ona, ani bu iş için var maasuz belliedili erlär-«zebralar». Bu yannışlıklar kötülük getirerlär diil sade insana, ama şoferlerä dä. Bu yıl Moldovada belli edildi 380 yol razgelmesi, onnarda 49 insan geçindi, taa 339 kişi yaralandılar.  Komrat dolayında razgeldi 1 olay, Valkaneş dolayında oldu 6 yol razgelmesi, Çadır dolayında, ama, 5 olaya taa çok.

ANNA KOTAR Poliţiya bakannıın presa izmetin ofiţeri: «2019 yılda Komrat dolayında yol razgelmelerin beterinä avtonomiyanın  2 yaşayanı  öldü. Çadır hem Valkaneş dolaylarında bölä olaylar yoktular. Ama 2018 yılda Çadır dolayında 2 insan geçindi, Valkaneş dolayında 5. Hepsi yol razgelmeleri olȇrlar ondan, ani şoferlär hem yolu aykırlayan insannar dikkat olmȇrlar. Yol razgelmeleri olȇrlar taa ondan, ani maşınalar da türlü bozukluklarlan yollarda kullanılȇrlar».

Yol razgelmelerin  sayısını azaltmaa deyni, poliţiya uzmannarı nasaat ederlär  avtonomiyanın yaşayannarına taa dikkat yolarda olsunnar. Olmaz aykırlamaa yolu   neredä olursa, hem lääzım tutmaa aklında, ani maşina, onun önünä ansızdan insan çıktıynan, birdän — birä var nicä durgunamasın.

Avtor: Zinayida Efremova, video: Sergey Bejenar, montaj: Tatyana Kazaku