Komrat kasabasında birkaç ayın süresindä “Yardımnamak dolabı” akţiyası geçiriler. İsteyennär, maasuz ayırılmış erlerdä, var nicä imäk mallarını fukaarä insannara deyni braksınnar.

“Yardımnamak dolabı” akţiyasının  süresindä herbiri var nicä iilik yapsın. Bu iş için lääzım sade almaa satın bir ekmek yada başka malları, da koymaa maasuz dolaba, angısı bu neetlär için koyulu. İnsannar, angıları zor durumda bulunȇrlar, var nicä bu dolaptan lääzımnı malları alsınnar. Fikirlän, koymaa bölä yardımnamak dolabını, çıktı KOOP kurumun tükennerin başı Nikolay Arnaut. O düşündü, ani zor durumda bulunan yaşayannara yaardım etmää lääzım. Bu akţiyayı o internettä gördü. Komrat kasabası oldu ilk yaşamak eri, neredä bu akţiya giriştiriler.

NİKOLAY ARNAUT KOOP kurumun tükennerin başı:«İlk polkayı biz paskellä yortusuna karşı açtık. Burayı en ilkin 90-120 leylik imäk malı koyduk. Onnarın arasında çorba, ekmek, çay-o mallar, angıları yaşayannara pek lääzımnı. Gördük, ani işlär islää güttilär, da sora taa üç erdä bölä işleri açtık».

Akţiya getirer çıkışları – insannar hazır yardım etmää onnara, kim zor durumda bulunȇr. “Yardımnamak dolabına” her gün imäk mallarını koyȇrlar tükenin çalışannarı yada insannar, angıları gelerlär ne sä satın almaa.

NİKOLAY ARNAUT KOOP kurumun tükennerin başı:«İnsannara annattık  ne bu. Burayı koyduk pomanayı da kimä lääzım, geler dä alȇr»

Fukaarä insannardan bir dä dokument kimsey istämeer. Tükendä söleerlär, ani çok uşaklı aylelär hem yaşlı insannar taa sık bu dolaptan imäk mallarını alȇrlar, çünkü onnara bu yardım taa lääzımnı. O insannar sa, kimin var taa zeedecä parası hem kolaylıı bu dolabı doldurȇrlar, nışannadı tükenin öndercisi Elena Yançoglo.

ELENA YANÇOGLO tükenin öndercisi:«Bizim babucuklar gelärdilär da ilktän annamazdılar. Biz onnara annadardık, ani bu iş işleer sizä deyni. Bu pek islää bir iş, çoyuna yardım eder».

Sevindirer o, ani var insannar, angıları kayıl hem isteer başkalarına yardım etmää, söledi tükenin bekçisi Nikolay Kınalı.

NİKOLAY KINALI tükenin bekçisi:«Bu akţiya pek önemli, hem aktual. Var insannar, kimä bu yardım pek lääzım. O terbi eder gençleri da cana yakın olmaa».

Bu akţiya Komradın dört tükenidä geçer. Büünkü gündän o Çadır kasabasınında da üç tükendä başladı. Yakın zamanda bölä yardımnamak dolabları avtonomiyanın büük küülerindä dä olaceklar.

Tekst: E.Ratkoglo, A.Karapirä, video: S.Bejenari, montaj:A.Gerçu