Gagauziyanın Bakannık komiteti hem Üüretim bakannıı hesap aldılar gagauz dili hem literaturaya üüredän pedagogların danışmalarını, ani pek zor işlemää kiyatsız liţey uurunda. Butakım, alındı karar hazırlamaa hem tiparlamaa kiyatları 10-ncu, 11-inci hem 12-nci klaslar için.

Gagauz dilindä kiyatların yoksuzluunnan baalı problema liţey klaslarında vardı 2018-nci yıladan. Kurulardı programalar, tiparlanardı kurikulumnar üüredicilerä deyni, da herbir pedagog işlärdi onnara görä kendiycesinä. Üürenicilerdä vardı hrestomatiya hem avtorların, literatorların komentariyaları onnara deyni. Bunu için annattı Gagauziyanın Üüretim bakannıın baş metodisti Anna Stoletnäya.

“Bir yılın içindä biz hazırladık kiyat 10-ncu hem 11-inci klaslara deyni. Ceviz ayın 1-ndä 2017-2018-nci üüretim yıllarda herbir üürenicin önünä koyuldu kiyat. Üüretim kiyatları 12-nci klaslara deyni hazırlandı 2019-ncu yılın içindä. Büünkü gündä, biz inançlan var nicä söleyelim, ani üürenicilerdä 1-nci klastan 12-nci klasadan var gagauz dili hem literatura kiyadı”,- dedi Anna Stoletnäya.

Kiyadın yarısında bulunȇr material gagauz literaturası için, ikinci payıında da dilä baalı, neçinki liţey klaslarında taa önemli literatura, gagauz dilin gramatikası da koyuldu tekrarlamak için. O yardım edecek üüreniciyä ekzamenneri vermää.

Kiyat tiparlansın deyni kuruldu yaradıcılık grupası. Ona girdilär: Anna Stoletnäya (Gagauziyanın Üüretim bakannıın baş uzman-metodisti), Ekaterina Kılçik (Komrat kasabasının D. Karaçoban adına liţeyin gagauz dili hem literatura üüredicisi), Lüdmila Üsümbeli hem Svetlana Todorova (Kopçak küüyünün B. Yanakoglo adına liţeyindä gagauz dili hem literatura üüredicileri), Mariya Çernioglu (Baurçü küüyünün teoretik liţeyindä gagauz dili hem literatura üüredicisi), Natalya Kravţova (Komrat kasabasının N. Tretyakov adına liţeyindä gagauz dili hem literatura üüredicisi). Kiyatları hazırlamak işinin başındaydı Anna Stoletnäyä.

Gagauz dili hem literatura kiyatları liţey klaslarına deyni tiparlandılar Gagauziyanın Üüretim bakannıın büdjetindän paraylan. Herbir üüretim kurumu kabledecek onnarı parasız.

 

Natalya Radiş