Çadır kasabasında açıldı ölmüş poliţiya işçilerinä anmak taşı.

İdeya açmaa monumenti, ki anmaa poliţiya işçilerini, geldi Çadır dolayın poliţiya veterannarın kurumuna. Onun başı Dmitriy Arabaci nışannadı, ani bıldır kabledildi karar koymaa stelayı anmaa deyni Çadır kasabasının poliţiya işçilerini, angıları hederlez ayın 24-dä 1992-ci yılda korudular yaşayannarı diversiya grupasından.

«Onnarın davasıydı amiak depozitlerin hem petrol bazasının patlatması. Eer birkimsey annasaydı, ne o amiak. O gaz. Bu beladan sora yarım kasaba olmaceydı. Taa onnar istärdilär toluya karşı izmetin raketalarını patlatmaa. Bundan kaara diversiya grupası lääzımdı yok etsin Sovet birliin Üüsek Sovetın deputatını. Ama poliţiya işçilerin becerikli işi yaptılar da diversiya grupasını tuttular. İnsanın yaşamasını kurtardılar », — nışannadı Dmitriy Arabaci.

Anmak stelanın açılması — o önemli bir olay avtonomiyanın yaşayannarı için hem da örnek bizim gençlerimiz için, nışannadı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.

Moldova parlamentin deputatı hem da bir zaman Gagauziyanın iç işlerindä bakannıın başı Födor Gagauz nışannadı, ani stelanın açılması o ölmüş poliţiya işçilrerin sayması, neçin ki onnar insanın raatlıı için kendi yaşamasını verdilär.

İnsanın temel davası korumaa istoriyayı, urguladı Çadır kasabasının primarı Anatoliy Topal.

Stelayı koymaa deyni yardım ettilär hem erindeki hem regionun kuvetleri. Kendi zaametini koydular iş adamnarı hem çiftçilik çorbacılıkların başları. Birisi onnardan Georgiy Paşalı. O nışannadı, ani onun aylesi baalı 1992-ci yılın olaylarına. Da bu yardım onnarın ölmüş poliţiya işçilerin sayması.

Şükür etmäk laflarını söledi raametli poliţiya uzmanın İgor Kalinkovun anası Valentina Kalinkova.

«Deyni biz yaşayalım raatlıkta hem da unukalarımız hem uşaklarımız raat yaşasınnar büün var insannar, angıların izmeti diil ilin. Benim oolum da katıldı o olaylara. Biz pek kahırlanardık. Gecelärlän uyumadık. İsteerim sölemää çok saa olasınız kim bu anmak taşı koydu. Anaların, karıların hem kızkardaşların adından isteerim saa ol sölemää, ani unutmȇȇrsınız bizim uşaklarımızı. İsteerim poliţiya uzmannarında saalık olsun. Sizin ayleleriniz raat yaşasınnar hem da her avşam uşaklarınız sizi evdä karşılasınnar», — danıştı hepsinä Valentina Kalinkova.

Stelanın açılışına katıldılar poliţiyanın veterannarı hem şindi işleyän uzmannar. Üüretmäk kurumnarın üürenicileri geldilär Çadır dolayından raametli poliţiya işçilerin patretlerinnän.

 

Tekst: N.Andrieş, video: G.Stavilov, montaj: M.Kazaku